PRESOJA POŽARNEGA VARSTVA ZA OBJEKTE S SONČNO ELEKTRARNO

požarna presoja
Nameščanje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, šteje za investicijska vzdrževalna dela, če so le takšne naprave v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave za proizvodnjo električne energije.

Za izgradnjo oziroma postavitev sončne elektrarne tako ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Z vidika varstva pred požarom pa je pred začetkom del potrebno izdelati presojo, s katero se dokaže, da se zaradi navedene montaže požarna varnost objekta ne bo zmanjšala, pri čemer je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo požarno varnost.