Zasnova požarne varnosti

Zasnova požarne varnosti je dokument, ki je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tako kot študija požarne varnosti določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Izdelava zasnove je obvezna za vse stavbe skladno s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah.

zasnova požarne varnosti
Zasnova požarne varnosti na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:
- širjenjem požara na sosednje objekte,
- nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
- evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
- napravami za gašenje in dostopom gasilcev.


Izdelava zasnove je obvezna tudi v primeru dozidave oziroma nadzidave objekta, če le ta s prvotnim delom tvori funkcionalno celoto in izpolnjuje pogoje požarno zahtevne stavbe. Zasnovo lahko izdela fizična ali pravna oseba - odgovorni projektant, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje ter ima opravljen strokovni izpit za izdelovanje študije (po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev) in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (Inženirska zbornica Slovenije).