Požarni red

Požarni red predstavlja osnovni dokument, s katerim lastnik stavb ali najemnik prostorov (razen eno in dvostanovanjskih stavb) opredeli organizacijo požarnega varstva. V njem so opredeljene odgovornosti in dolžnosti odgovornih oseb, zaposlenih in obiskovalcev, opredeljeni so tudi preventivni ukrepi za preprečevanje nastanka požara in ukrepi ob nastanku požara.

nadzor naprav
Požarni red mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o požarnem redu in mora vsebovati sledeče:
- organizacijo varstva pred požarom,
- ukrepe varstva pred požarom,
- navodila za ravnanje v primeru požara.Požarni red mora tudi vsebovati predpisane priloge požarnega reda in evidence, ki vplivajo na stanje varstva pred požarom v objektu. Pripravljene evidence je potrebno redno izpolnjevati.

Obvezne priloge požarnemu redu so: izvleček požarnega reda, navodila za posameznike, požarni načrt (za določene stavbe), načrt evakuacije (za določene stavbe). Kot naštetim prilogam k požarnemu redu spadajo tudi evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom, evidenčni listi o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi ter ostali kontrolni listi v odvisnosti od stavbe.

Pravilnik o požarni varnosti določa tudi, da mora imeti vsaka stavba odgovorno osebo (strokovni izpit iz varstva pred požarom), ki skrbi za požarno varnost. Odgovorna oseba vodi evidence in letno opravlja kontrolni pregled stanja stavbe z vidika varstva pred požarom.