Požarni načrt

požarna študija
Požarni načrt je grafični prikaz ureditve objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi in vgrajenimi napravami, sredstvi in sistemi za preventivno in aktivno požarno zaščito objekta in zaposlenih. Požarni načrt je poleg uporabnikom objekta namenjen predvsem pristojni gasilski enoti, kateri ga mora lastnik ali uporabnik objekta izročiti (gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta).

Požarni načrt mora vsebovati predvsem prikaz objekta v prostoru in prikaz požarno varnostne ureditve znotraj objekta.

Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o:
- legi in namembnosti objekta na zemljišču,
- intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce,
- stopnji požarne obremenitve,
- visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah,
- plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi,
- hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja,
- prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih,
- morebitnih gasilskih orodiščih.

Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o:
- dostopnih poteh,
- evakuacijskih poteh in stopniščih,
- mejah požarnih sektorjev,
- odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami,
- vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite,
- lokaciji vgrajene opreme, naprav in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
- posebno požarno nevarnih prostorih,
- prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo,
- prostorih, v katerih je prisotno sevanje,
- električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave,
- opremi pod tlakom,
- lokaciji glavne plinske požarne pipe,
- možnostih notranjega napada.

Izdelava požarnega načrta in s tem označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, mora biti usklajena s predpisi, ki določajo način označevanja ter izgled grafičnih znakov.