Ocena požarne ogroženosti

alarm
Ocena požarne ogroženosti predstavlja izhodišče za načrtovanje ukrepov varstva pred požarom za posamezno stavbo in osebe, ki se v stavbi nahajajo. Za pridobljeno oceno je predpisana periodika usposabljanja zaposlenih, potreba po izdelavi požarnih načrtov, načrtov evakuacije in strokovna izobrazba osebe, ki je pooblaščena za izvajanje strokovnih nalog na področju varstva pred požarom.

Ocenjeno požarno tveganje in ogroženost za stavbo mora zajeti tiste dejavnike, ki vplivajo na verjetnost nastanka in razširitve požara ter ogroženosti življenja in zdravja ljudi, živali ter premoženja.